Fundacja rodzinna dopiero się pojawi, a już doczekała się poprawek

22 maja to ważna data dla rodzinnych biznesów w Polsce – tego dnia do polskiego porządku prawnego zawita fundacja rodzinna. Regulacje w tym zakresie były oczekiwane i postulowane od lat. Wreszcie, na początku bieżącego roku, przyjęto – i to ponad podziałami politycznymi – stosowną ustawę. Niemal od razu Ministerstwo Finansów podjęło jednak prace nad nowelizacją regulacji podatkowych dotyczących fundacji rodzinnej. Jakich zmian mogą oczekiwać podatnicy?

Nowelizacja regulacji dotyczących fundacji rodzinnej została przygotowana naprędce przez Ministerstwo Finansów i jest procedowana w ramach projektu ustawy, obejmującego m.in. fundusze inwestycyjne czy obligacje. Tempo prac jest ekspresowe, ponieważ poprawki mają objąć już uchwaloną ustawę i wejść w życie tego samego dnia, co przepisy ustawy o fundacji rodzinnej, tj. 22 maja 2023 r. Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia nowelizacji.

Nowa, niższa stawka PIT dla beneficjentów z I i II grupy podatkowej 

Przychody beneficjentów fundacji należących do najbliższej rodziny fundatora (tzw. zerowej grupy podatkowej) mają podlegać zwolnieniu z podatku, przez co efektywne opodatkowanie wynosiłoby tylko 15% – taka jest bowiem stawka CIT dla środków wypłacanych przez fundację). Dla pozostałych beneficjentów stawka PIT miała wynosić 15% (co w połączeniu z należnym CIT po stronie fundacji rodzinnej przekładałoby się na efektywne opodatkowanie na poziomie 27,75%).

Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie preferencji również dla beneficjentów zaliczających się do I i II grupy podatkowej, a więc do znacznie szerszego grona odbiorców. Otrzymane przez nich świadczenia zostaną objęte obniżoną, wynoszącą 10% stawką PIT (efektywne opodatkowanie wyniesie więc w tym wypadku 23,5%). Będziemy mieli więc 3 stawki podatkowe PIT dla beneficjentów fundacji rodzinnej:

1) 0% (zwolnienie) dla zerowej grupy podatkowej (najbliższa rodzina),
2) 10% dla należących do I i II grupy podatkowej,
3) 15% – dla pozostałych.

Zmiana znacznie poszerzy krąg rodzinnych odbiorców mogących czerpać korzyści z fundacji rodzinnej przy zachowaniu niskiego opodatkowania – a to w końcu do nich przede wszystkim przepisy są adresowane.

Środki z fundacji rodzinnej poza limit 15c

Podatnikom CIT dobrze znany jest art. 15c, ograniczający możliwość zaliczania kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. W tym aspekcie również spodziewana jest korzystna modyfikacja przepisów – projektodawca postanowił bowiem wyłączyć z tego limitu finansowanie uzyskane (bezpośrednio lub pośrednio) od fundacji rodzinnej. Oznacza to, że pożyczki od fundacji rodzinnych nie będą podlegać limitowaniu w zaliczeniu do kosztów podatkowych.

Opodatkowanie CIT przychodów z najmu

Zgodnie z przyjętą ustawą o fundacji rodzinnej, ta forma prawna miała co do zasady podlegać zwolnieniu z CIT od bieżącej działalności (w zakresie dopuszczonym przez ustawę; podatek pojawiałby się dopiero w momencie wypłaty zysków do beneficjentów – podobnie jak w estońskim CIT). Ministerstwo Finansów postanowiło jednak pozbawić tego zwolnienia przychody fundacji rodzinnej z tytułu najmu przedsiębiorstwa, ZCP czy składników majątku używanych przez fundatora, beneficjenta lub podmioty powiązane w ich działalności. Zastosowanie będzie miała w tym przypadku standardowa stawka CIT w wysokości 19%.

 
Fundacja rodzinna co prawda nadal nie uzyska możliwości bycia udziałowcem spółki korzystającej z ryczałtu, ale będzie nim mógł być fundator albo beneficjent. To istotna zmiana, ponieważ wyłączy ona te podmioty z ogólnej zasady zakazu posiadania jednostek uczestnictwa przez właścicieli spółek na estońskim CIT.
Mateusz Wrzosek
Mateusz Wrzosek

Sankcja dla fundacji rodzinnych niezarejestrowanych bądź takich, którym odmówiono rejestracjić poprawek

Projekt wprowadza również swoistą „sankcję” dla fundacji rodzinnych w organizacji, które nie dokonają zgłoszenia rejestracyjnego w terminie 6 miesięcy od dnia jej powstania albo gdy sąd odmówi takiej rejestracji. W takiej sytuacji fundacja rodzinna będzie obowiązana do zapłaty CIT na zasadach ogólnych wraz z odsetkami za zwłokę.

Ostrzejsze regulacje w zakresie powiązań

W zakresie oceny powiązań wokół fundacji rodzinnej projektodawca odsyła do przepisów o cenach transferowych – przy czym warunek posiadania udziałów i praw ma wynieść nie 25% (jak w przepisach o TP), a 5%. Poprzez taki zabieg krąg podmiotów powiązanych z fundacją rodzinną ulegnie znacznemu poszerzeniu.

Wprowadzenie „ukrytych zysków” do fundacji rodzinnej

Projektodawca postanowił wprowadzić do fundacji rodzinnej pojęcie znane już podatnikom z przepisów o estońskim CIT, a mianowicie „ukryte zyski” – zdefiniowane jako:

1) wszelkie wynagrodzenie za pożyczki udzielone przez beneficjenta, fundatora bądź podmiot powiązany na rzecz fundacji,
2) darowizny i inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia, z wyłączeniem świadczeń z art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej,
3) świadczenia na rzecz beneficjenta, fundatora lub podmiotu powiązanego z tytułu:
a) usług niematerialnych,
b) opłat i należności za korzystanie z praw majątkowych, licencji, praw własności przemysłowej, know-how,
4) nadwyżka wartości rynkowej transakcji nad ustaloną ceną,
5) niespłacona w danym roku pożyczka, pomimo jej wymagalności,
6) pożyczka długoterminowa (minimum 10-letnia) albo pożyczka udzielona na okres krótszy niż 10 lat, jeśli ostateczny termin obowiązywania umowy wyniósł co najmniej 10 lat
– opodatkowane 15% CIT.

Celem projektodawcy było – analogicznie jak przy estońskim CIT – przeciwdziałanie wyprowadzaniu pieniędzy z fundacji rodzinnej do beneficjentów w sposób inny niż preferowany w ustawie (tj. świadczenie, podlegające opodatkowaniu CIT w momencie wypłaty). Odbywa się to jednak kosztem skomplikowania przepisów o fundacji rodzinnej i koniecznością analizy wszelkich transakcji z beneficjentami, fundatorem albo innymi podmiotami powiązanymi pod kątem potencjalnej kwalifikacji jako ukryty zysk.

Pośrednia możliwość łączenia fundacji rodzinnej z estońskim CIT

W czasie prac nad pierwotną ustawą zgłaszane były poprawki, umożliwiające fundacji rodzinnej bycie właścicielem spółki opodatkowanej estońskim CIT. Pomysł ten nie znalazł jednak uznania ustawodawcy. Pewne rozwiązanie w tym kierunku wprowadza jednak omawiany projekt. Co prawda fundacja rodzinna nadal nie uzyska możliwości bycia udziałowcem spółki korzystającej z ryczałtu, ale będzie nim mógł być fundator albo beneficjent.

To istotna zmiana, ponieważ wyłączy ona te podmioty z ogólnej zasady zakazu posiadania jednostek uczestnictwa przez właścicieli spółek na estońskim CIT. Nie jest to tak daleko idąca zmiana jak proponowana przez biznes, ale należy ją ocenić pozytywnie – jako krok w dobrą stronę.

Podsumowanie projektu nowelizacji

Proponowane rozwiązania w pewnym stopniu porządkują fundację rodzinną, przeciwdziałając możliwości wykorzystania jej jako swoistego „wehikułu optymalizacyjnego”. Niewątpliwie pozytywnie należy ocenić wprowadzenie obniżonej, 10% stawki PIT dla beneficjentów z I i II grupy podatkowej, co znacznie rozszerzy krąg zainteresowanych koncepcją fundacji rodzinnej. Wyłączenie pożyczek od fundacji rodzinnej z limitu kosztów finansowania dłużnego również powinno mieć pozytywny wpływ na rodzimą przedsiębiorczość. Na plus należy też wskazać zmianę w postaci dopuszczenia łączenia roli fundatora (lub beneficjenta) fundacji rodzinnej i wspólnika spółki na estońskim CIT – nie idzie tak daleko jak ta forsowana przez biznes, jednak otwiera pomost między tymi dwiema konstrukcjami.

Negatywnie należy zaś ocenić wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ukrytych zysków czy podmiotów powiązanych, z powodu których wszelkie świadczenia i transakcje z podmiotami powiązanymi ulegną znacznej komplikacji.

Na dzień publikacji niniejszego tekstu (28 marca 2023  r.) projekt nowelizacji znajduje się w Senacie. Można więc podejrzewać, że projekt rzeczywiście zostanie uchwalony przed 22 maja. Należy jednak monitorować dalsze prace legislacyjne w tym obszarze, przede wszystkim pod kątem mogących się jeszcze pojawić poprawek.

Autor:

Mateusz Wrzosek

Mateusz Wrzosek

Starszy konsultant, doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zdobywał m.in. w dziale księgowym spółki outsourcingowej, dzięki czemu łączy kompetencje księgowe z podatkowymi.

Zajmuje się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych, m.in. przygotowywaniem opinii podatkowych, pism procesowych oraz przeglądami podatkowymi. Współautor opracowania „Rozliczenie spółek komandytowych. Praktyczna broszura dla działów księgowości”.