Jest projekt! Polski Ład skrajnie niekorzystny dla części dealerów

Polski Ład

Opublikowano projekt tzw. Nowego polskiego ładu. Przepisy zapowiadają się jako skrajnie niekorzystne dla dealerów prowadzących działalność jednoosobowo lub w spółkach osobowych, opodatkowujących się podatkiem liniowym. W ich przypadku nowe przepisy mogą wymusić zmianę formy prowadzonej działalności lub opodatkowania.

W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwany projekt zmian w ustawach podatkowych, określany jako „Nowy polski ład”. Jest to projekt o rewolucyjnym charakterze, modyfikujący cały system opodatkowania i oskładkowania dochodów osób fizycznych i prawnych. 

Poniżej wybór i krótkie omówienie najważniejszych propozycji, zaprezentowane w projekcie, które powinny zainteresować dealerów.

1. Najgłośniejszą zmianą jest modyfikacja zasad opodatkowania i oskładkowania osób fizycznych. Cechy nowego systemu to:

•    zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

•    podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 000 zł

•    oskładkowanie dochodów opodatkowanych skalą i podatkiem liniowym składką zdrowotną pobieraną od dochodu (9% bez możliwości odliczenia jej od podatku)

•    specjalna „ulga dla klasy średniej”, neutralizująca efekt zmian dla części pracowników

•    oskładkowanie przychodów „ryczałtowców” składką równą 1/3 stawki ryczałtu

Ponadto:

•    nowe zasady oskładkowania nie obejmą wspólników spółek komandytowych i SKA

•    składka zdrowotna będzie też pobierana od dochodów członków zarządu, wypłaconych na podstawie powołania

•    dla kilku grup podatników (niektórzy informatycy i inżynierowie, personel ochrony zdrowia) nowe, obniżone stawki ryczałtu

2. Niezwykle ważną, a niezapowiadaną wcześniej zmianą, jest wprowadzenie obowiązku przesyłania do urzędu skarbowego nowej formy JPK, tj. ksiąg prowadzonych dla celów podatku dochodowego. Reforma ta ma dwie podstawowe konsekwencje. Po pierwsze, konieczne będzie dostosowanie systemu księgowego do przesyłania do urzędu stosownych danych, co będzie się wiązać u większych dealerów z bardzo dużymi kosztami. Po drugie, ryzyko ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w rozliczeniach podatnika znacznie się zwiększy. Dobrą wiadomością jest implementacja ww. obowiązku od 1 stycznia 2023 r.

3. Kolejna, bardzo niekorzystna zmiana dotyczy kosztów finansowania dłużnego – podatnik CIT będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 30% EBITDA podatkowej albo 3 mln zł. W praktyce oznacza to podwyżkę podatku o ponad pół mln zł dla tych podatników, którzy wyczerpują aktualnie oba limity.

4. Zapowiedziano też zmiany w zakresie “estońskiego CIT”. Polegają one na likwidacji większości warunków stosowania tego systemu, co może przyczynić się do jego popularyzacji (aktualnie formułę tę stosuje marginalna liczba podatników). Co niezwykle istotne, zwiększona zostanie proporcja odliczenia u wspólnika CIT zapłaconego przez spółkę. W praktyce wspólnik małego podatnika zapłaci podatek według efektywnej stopy opodatkowania ok. 20%

5. Docelowy system poboru podatku „u źródła” to zmiana zapowiadana od dawna, a więc mało zaskakująca. Zgodnie z zapowiedziami nowe zasady (obowiązek poboru podatku od nadwyżki ponad kwotę 2 mln zł) będzie dotyczył tylko przychodów „pasywnych”, wypłaconych podmiotom powiązanym. Ponadto, rozszerzony zostanie zakres opinii o stosowaniu zwolnienia (obniżonej stawki). 

Z uwagi na wczesną fazę prac nad projektem podejmowanie radykalnych działań w tym zakresie byłoby przedwczesne. Już teraz jednak warto przeanalizować skutki zmian dla danej firmy tak, by przygotować się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.
Bartosz Mazur
Bartosz Mazur

6. Duże zmiany czekają też podatników VAT. Podatnicy będą mogli tworzyć grupy VAT oraz wybrać opodatkowanie transakcji finansowych. Są to potencjalnie korzystne zmiany dla sektora finansowego.

7. Skorzystają też spółki holdingowe. Preferencje dotyczą dywidend (aktualnie nieobjętych zwolnieniem) oraz transakcji zbycia udziałów.

Wśród pozostałych zmian warto wyróżnić:

•    nowe ulgi przewidziane dla sektora produkcyjnego; dotyczą one zakupu robotów i wprowadzania na rynek nowego produktu

•    ulgę konsolidacyjną – w niektórych przypadkach podatnik będzie mógł odliczyć część wydatków związanych z nabyciem udziałów w innej spółce

•    zmiany w ryczałcie za używanie samochodów (przede wszystkim – ryczałt wyniesie 250 zł dla użytkowników „elektryków” i aut wodorowych)

•    sprzedaż przedmiotów wykupionych z leasingu będzie stanowić przychód z działalności gospodarczej (nawet jeśli przedsiębiorca wykupi auto prywatnie)

•    zmiana limitu płatności bezgotówkowych na 8 000 zł 

•    porozumienie inwestycyjne – to swoista interpretacja indywidualna dla całokształtu biznesu; w praktyce – dostępna będzie dla nielicznych i nietania – będzie kosztować od 100 do 500 tysięcy zł

•    najem poza działalnością gospodarczą będzie opodatkowany wyłącznie ryczałtem

•    lokale mieszkalne nie będą podlegać amortyzacji

•    spółki nieruchomościowe nie będą mogły stosować wyższych stawek amortyzacji dla celów podatkowych niż dla celów księgowych

•    wartość początkowa środków trwałych nabytych przed rozpoczęciem działalności nie będzie mogła przekroczyć wartości rynkowej środka trwałego

•    ograniczenie możliwości zaliczania do k.u.p. wydatków na usługi wspólników („ukryte dywidendy”) – niestety przepis jest niekompletny i intencja MF w tym obszarze nie jest zrozumiała

•    odliczenia dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę i zabytki

•    odliczenie dla podatników nabywających udziały w alternatywnej spółce inwestycyjnej

•    odliczenie z tytułu nabycia terminala płatniczego

•    specjalny ryczałt dla osób prywatnych przenoszących rezydencję podatkową do Polski

•    „sankcje podatkowe” za wypłaty wynagrodzeń „pod stołem”

•    podatek od przerzucania dochodów do państw z niższym podatkiem

•    wygaszanie karty podatkowej

•    zmiany w zakresie cen transferowych

•    zmiany w uldze B+R i IP Box

•    zmiany w CFC

Podsumowanie zmian

Projektowane zmiany są niezwykle dotkliwe dla biznesu i w przypadku wielu przedsiębiorców wymuszą zmianę formy prowadzonej działalności lub opodatkowania.

Wyższe opodatkowanie samozatrudnionych najprawdopodobniej zwiększy presję płacową. Warto zweryfikować opłacalność tej formy współpracy w nowych warunkach.

Nowe przepisy są skrajnie niekorzystne dla dealerów prowadzących działalność jednoosobowo lub w spółkach osobowych, opodatkowujących się podatkiem liniowym. Dla tych podmiotów zmiana formy prawnej może być wręcz koniecznością. Warte rozważenia są w szczególności spółki komandytowe i SKA.

Warto ponadto zwrócić uwagę na ulgi dla holdingów, nowe reguły dotyczące podatku „u źródła”, oraz zmiany w VAT. 

Z uwagi na wczesną fazę prac nad projektem podejmowanie radykalnych działań w tym zakresie byłoby przedwczesne. Już teraz jednak warto przeanalizować skutki zmian dla danej firmy tak, by przygotować się do nich z odpowiednim wyprzedzeniem.

Bartosz Mazur

Autor: Bartosz Mazur

Senior manager i doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie VAT i CIT. Posiada doświadczenie w obsłudze zarówno międzynarodowych korporacji i spółek Skarbu Państwa, jak i firm z sektora MŚP. Doradza podmiotom z branży motoryzacyjnej, leasingowej, handlowej i farmaceutycznej.