Nabycie pojazdów w ramach WNT. Co zmieni się od 1 lipca 2023 r.?

Nowelizacja ustawy o VAT, która zawiera rozwiązania wchodzące w skład pakietu SLIM VAT 3, zacznie obowiązywać już 1 lipca 2023 r. Choć wprowadzane w ramach pakietu zmiany są co do zasady pozytywne, to jednocześnie nie stanowią one rewolucji. Jedna z kwestii, która ulega zmianie i może dotyczyć części dealerów, odnosi się do zasad rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru w sytuacji, gdy nabywca otrzymuje fakturę dokumentującą WNT po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Dzisiejsze przepisy niepraktyczne

Regulacje, które obowiązują dziś, wynikające z art. 86 ust. 10b pkt 2 oraz ust. 10g i 10h ustawy o VAT, przewidują, że w przypadku otrzymania faktury dokumentującej WNT po upływie okresu 3-miesięcznego, podatnik, który wcześniej – za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT – wykazał VAT należny i odliczył go jako VAT naliczony, powinien obniżyć VAT naliczony za ten trzeci miesiąc. Następnie jednak, jeśli otrzyma fakturę po upływie tych trzech miesięcy, jest uprawniony by podwyższyć swój podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym podatnik wykazał z tytułu WNT podatek należny. Teoretycznie więc, na koniec dnia podatnik powinien wykazać – jednokrotnie – VAT należny i – dwukrotnie – VAT naliczony w miesiącu powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT, a także obniżyć VAT naliczony w miesiącu, który następuje po upływie 3-miesięcznego okresu na pozyskanie faktury.

Powyższe konsekwencje mogłyby dotyczyć sytuacji, w której dealer dokonał WNT samochodu używanego od kontrahenta z Niemiec w listopadzie 2022 r., ale fakturę dokumentującą tę transakcję otrzymał np. dopiero 1 czerwca 2023 r. W takiej sytuacji dealer, nie posiadając faktury, powinien rozpoznać obowiązek podatkowy w grudniu 2022 r. (zgodnie z przepisami – nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miało miejsce nabycie). Jeśli jednak do końca 3. miesiąca od powstania obowiązku podatkowego dealer nadal nie był w posiadaniu faktury, to z formalnego punktu widzenia za tenże 3. miesiąc (w omawianym przykładzie – marzec 2023 r.), powinien obniżyć VAT naliczony. Otrzymanie przez dealera faktury 1 czerwca 2023 r. daje mu co prawda prawo do ponownego wykazania podatku VAT naliczonego, ale za okres, w którym wykazał VAT należny. Formalnie w takiej sytuacji dealer powinien więc skorygować rozliczenie dotyczące grudnia 2022 r. i w tym okresie – po raz drugi – wykazać VAT naliczony.

Sytuacja uległaby dodatkowej komplikacji, gdyby z otrzymanej ze znacznym opóźnieniem faktury wynikałoby, że została ona wystawiona już w listopadzie 2022 r., gdy dealer faktycznie nabył pojazd. W takim przypadku dealer powinien skorygować deklarację za grudzień 2022 i stosownie pomniejszyć VAT należny i naliczony, a także deklarację VAT za listopad w celu ujęcia w niej tej transakcji (i VAT należnego, i naliczonego). Jednocześnie stosowne korekty powinny być przeprowadzone w zakresie informacji VAT-UE. 

Przepisy przyjęte w ramach pakietu SLIM VAT 3 upraszczają rozliczenia z tytułu WNT. Otrzymanie przez dealera faktury dokumentującej WNT po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego nie będzie już powodowało konieczności dokonania korekty po jego stronie.
Marta Szafarowska
Marta Szafarowska

Niepraktyczność opisanych powyżej regulacji powodowała jednak, że wielu dealerów nie rozpoznawało obowiązku podatkowego z tytułu WNT dopóki nie otrzymało faktury od kontrahenta.

Powrót do neutralności

Przepisy przyjęte w ramach pakietu SLIM VAT 3 upraszczają tę sytuację. Pozostając na gruncie powyższego przykładu, od 1 lipca 2023 r. dealer będzie formalnie uprawniony do wykazania podatku VAT naliczonego i należnego za grudzień 2022 r. Otrzymanie przez niego faktury dokumentującej WNT po upływie 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego nie będzie już powodowało po jego stronie konieczności dokonania korekty. Wynika to z usunięcia spornych przepisów w art. 86, a konkretnie ust. 10b pkt 2 lit. a oraz ust. 10g i 10h ustawy o VAT, co zacznie obowiązywać 1 lipca 2023 r.

Obowiązek skorygowania rozliczeń mógłby dotyczyć jedynie sytuacji, gdyby z otrzymanej z opóźnieniem faktury wynikało, że została ona wystawiona w listopadzie 2022 r. (w miesiącu faktycznego nabycia pojazdu), a jedynie wpłynęła do dealera z opóźnieniem. Wówczas taki podatnik będzie nadal zobowiązany do skorygowania listopada 2022 r., przy czym taka operacja będzie dla niego neutralna podatkowo i nie doprowadzi do powstania odsetek. W listopadzie 2022 r. zostanie bowiem wykazany zarówno VAT należny, jak i naliczony.

Od 1 lipca 2023 r. nie będzie już natomiast obowiązku, by po upływie 3 miesięcy od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, korygować – „in minus” – VAT naliczony. Jednak – jak już wspomniano – wielu dealerów postępuje w ten sposób już teraz, na gruncie obowiązujących przepisów, nie rozpoznając obowiązku podatkowego z tytułu WNT do momentu otrzymania od kontrahenta faktury dokumentującej taką transakcję.

Marta Szafarowska

Autor: Marta Szafarowska

Wykładowca Gekko Taxens Akademia. Specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianych zagadnieniach podatkowych spotykanych w branży motoryzacyjnej. Od lat doradza dealerom, importerom i firmom leasingowym, umiejętnie wypracowując praktyczne rozwiązania nawet skomplikowanych problemów. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie z zakresu CIT, VAT, PIT i akcyzy.