Podatkowe zamknięcie roku – najważniejsze terminy w zakresie CIT i PIT

Początek nowego roku to czas nierozerwalnie związany z realizacją obowiązków sprawozdawczych i podatkowych. Niniejszy artykuł stanowi syntetyczne zebranie informacji o terminach sporządzenia najważniejszych deklaracji podatkowych w zakresie CIT i PIT. Niektóre obowiązki, m.in. związane z podatkiem u źródła, wyborem estońskiego CIT czy niektórymi deklaracjami PIT należy zrealizować do 31 stycznia 2023 r.!

W tym miejscu należy dodatkowo wskazać, że terminy złożenia deklaracji mogą ulec zmianie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów – tak, jak miało to miejsce w latach poprzednich np. z deklaracją CIT-8. Na ten moment jednak nie są znane prace legislacyjne w tym obszarze. Kierując się ostrożnością, należy więc przyjąć, że w tym roku terminy mogą nie ulec przedłużeniu. Wyjątkiem jest termin na złożenie deklaracji PIT-28, który wraz z wejściem nowelizacji Polskiego Ładu został wydłużony do 30 kwietnia (dotyczy to również lat kolejnych), a w tym roku de facto – z uwagi na przypadający na ten dzień wolny – do 2 maja, podczas gdy w poprzednich latach obowiązywał termin do końca lutego.

Należy zaznaczyć, że wymienione poniżej terminy płatności dotyczą podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

Terminy na złożenie deklaracji w zakresie CIT

1) CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych (główna deklaracja w zakresie CIT).

Termin: do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (31.03.2023).

Do deklaracji CIT-8 należy dołączyć stosowne załączniki, w zależności od sytuacji spółki. Wśród załączników należy wymienić:

  • CIT-ST* – informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 
  • CIT-8/O – informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach (przychodach) wolnych od podatku,
  • CIT-D – informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach,
  • CIT-KW – informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (składana przez podatników przechodzących od kolejnego roku podatkowego na estoński CIT),
  • CIT/BR – informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. ulga B+R),
  • CIT/MIT – informacja o środkach trwałych oraz podstawie opodatkowania składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24B ustawy (podatek od przychodów z budynków),
  • CIT/PM – informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium RP,
  • CIT/IP – informacja o wysokości dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej oraz podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. ulga IP Box),
  • CIT/WW – informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych,
  • CIT/WZ – informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych (tzw. ulga na złe długi)**

* CIT-ST – składa się zarówno po zakończeniu roku podatkowego, jak i w trakcie. CIT-ST należy złożyć w terminie wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za pierwszy miesiąc roku podatkowego (tj. 20.02.2023) i za każdym razem, jeśli zmianie ulegnie stan zatrudnienia wpływający na strukturę zatrudnienia w oddziałach spółki w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

** od 1 stycznia 2023 r. formularz CIT-WZ został zlikwidowany. CIT-8 za 2022 r. będzie ostatnią deklaracją, do której załącza się CIT-WZ w przypadku skorzystania z ulgi na złe długi. 

2) CIT-8E – deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek (deklaracja dla podatników na estońskim CIT).

Termin: do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (31.03.2023).

3) ZAW-RD – zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Termin: do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem (zakładając przejście na estoński CIT od 01.01.2023, będzie to 31.01.2023).

4) OSW-RD – oświadczenie o podmiotach, w których prawa posiada udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek.

Termin: do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie ryczałtem (zakładając przejście na estoński CIT 01.01.2023 bądź korzystanie z estońskiego CIT już kolejny rok, będzie to 31.03.2023), a w przypadku zmiany stanu faktycznego – w terminie 14 dni od zaistnienia tych zmian.

5) IFT-2R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Termin: do końca trzeciego miesiąca następującego po roku podatkowym (31.03.2023).

6) CIT-10Z – deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP.

Termin: do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (31.01.2023).

7) WH-OSC – oświadczenie o posiadaniu dokumentów uprawniających do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania do wypłat lub dalszych wypłat.

Płatnicy, którzy w 2022 r. złożyli oświadczenie WH-OSC (wyłączające stosowanie mechanizmu pay and refund na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT), a następnie dokonywali dalszych wypłat należności, obowiązani są do złożenia tzw. oświadczenia następczego (domykającego).

Termin: 31.01.2023 (w zakresie oświadczeń „pierwotnych” złożonych w 2022 r.).

8) TPR-C – informacja o cenach transferowych.

Termin: do końca jedenastego miesiąca roku podatkowego (TPR-C za 2022 r. należy sporządzić do 30.11.2023).

9) ORD-U – informacja o umowach zawartych z nierezydentami.

Termin: 3 miesiące po zakończeniu roku podatkowego (31.03.2023).

Uwaga: jeśli spółka składa TPR-C, nie ma obowiązku składania ORD-U (chyba, że były zawierane tzw. transakcje rajowe).

10) CIT-CFC – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Termin: do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (02.10.2023).

11) Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Termin: do końca 12. miesiąca następnego roku podatkowego (informację za 2022 r. należy udostępnić na stronie internetowej i przekazać jej adres organowi do 02.01.2024).

Terminy złożenia deklaracji mogą jeszcze ulec zmianie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów (tak, jak miało to miejsce w latach poprzednich np. z deklaracją CIT-8), ale na ten moment nie są znane prace legislacyjne w tym obszarze. Należy więc przyjąć, że w tym roku terminy mogą nie ulec przedłużeniu. Wyjątkiem jest termin na złożenie deklaracji PIT-28, który został wydłużony wraz z wejściem nowelizacji Polskiego Ładu.

Terminy na złożenie deklaracji w zakresie PIT

Deklaracje (informacje) dotyczące pracodawców:

1) PIT-4R – deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy. 

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023).

2) PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023).

3) PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023). Informacja jest składana zarówno do urzędu skarbowego, jak i przedstawiana podatnikowi.

4) PIT-11 – informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Termin: do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (31.01.2023) – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (28.02.2023) – dla informacji przesyłanych podatnikowi.

5) IFT-1R – informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania.

Termin: do końca lutego roku następującego po roku podatkowym (28.02.2023). Informacja jest składana zarówno do urzędu skarbowego, jak i przedstawiana podatnikowi.

Deklaracje (informacje) dotyczące osób fizycznych:

6) PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Termin: Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

Uwaga: od 2023 r. termin na złożenie deklaracji PIT-28 został wydłużony. Wydłużeniu nie uległ natomiast termin zapłaty podatku wynikający z deklaracji – przypada on na koniec lutego 2023 r.

7) PIT-36 (podatnik rozliczający się skalą podatkową) / PIT-36L (podatnik rozliczający się podatkiem liniowym) – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

8) PIT-37 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy osób na etacie).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

9) PIT-38 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy przychodów z akcji / papierów wartościowych / odpłatnego zbycia walut wirtualnych).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

10) PIT-39 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (dotyczy przychodów ze zbycia nieruchomości).

Termin: od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

11) DSF-1 – deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym.

Termin: do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w 2023 r. termin przypada na 02.05.2023).

Autorzy:

Mateusz Wrzosek

Mateusz Wrzosek

Starszy konsultant, doradca podatkowy w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Zdobywał m.in. w dziale księgowym spółki outsourcingowej, dzięki czemu łączy kompetencje księgowe z podatkowymi.

Zajmuje się głównie podatkiem dochodowym od osób prawnych, m.in. przygotowywaniem opinii podatkowych, pism procesowych oraz przeglądami podatkowymi. Współautor opracowania „Rozliczenie spółek komandytowych. Praktyczna broszura dla działów księgowości”.

Michał Półtorak

Michał Półtorak

Konsultant w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z PIT oraz ZUS. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej spółce doradztwa podatkowego, należącej do tzw. wielkiej czwórki. W Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe zajmuje się głównie podatkiem dochodowym oraz kwestiami z zakresu ubezpieczeń społecznych.