Wykorzystanie prywatnych pojazdów do celów służbowych. Nowe stawki kilometrówki

Za sprawą nowelizacji rozporządzenia, za którego projekt odpowiada Ministerstwo Infrastruktury, zmieni się kwota kilometrówki, która przysługuje pracownikom wykorzystującym prywatne pojazdy do celów służbowych. W konsekwencji zaktualizowane zostaną też miesięczne limity ryczałtu dla takich zatrudnionych. W przypadku większości kierowców proponowane w projekcie kwoty nie zrekompensują jednak rosnących kosztów eksploatacji. Rozporządzenie nie reguluje również kwestii zwrotu pracownikom kosztów używania m.in. prywatnych samochodów z napędem elektrycznym.

W odpowiedzi na rosnące w szybkim tempie koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane głównie wzrastającymi cenami paliwa, 11 października 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy w celu realizacji przez pracownika czynności służbowych.

Największy wzrost dla… motorowerów 

Zgodnie z projektem, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1. dla samochodu osobowego:
a. o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł (obecnie jest to 0,5214zł),
b. o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,038 zł (obecnie jest to 0,8358 zł),
2. dla motocykla – 0,69 zł (obecnie jest to 0,2302 zł),
3. dla motoroweru – 0,42 zł (obecnie jest to 0,1382 zł).

Planowane zmiany z jednej strony należy ocenić pozytywnie, bowiem obecnie obowiązujące stawki nie były zmieniane od 2007 r. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że 15 lat temu ceny paliw wynosiły 4,20 zł (benzyna) i 3,74 zł (olej napędowy). Obecnie wynoszą one około – odpowiednio – 6,90 zł (+64%) i 8,00 zł (+113%). Tymczasem za sprawą omawianego rozporządzenia wzrost kilometrówki w przypadku najpopularniejszego środka transportu wykorzystywanego przez pracowników, czyli samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3, ma wynieść zaledwie 24%. Wyższe wzrosty przewidziano dla zdecydowanie rzadziej używanych kategorii pojazdów – samochodów osobowych o pojemności silnika do 0,9 litra (+71%), motocykli (+199%) i motorowerów (+204%).

Z jednej strony zmiany należy ocenić pozytywnie. Z drugiej zaś należy zwrócić uwagę, że od 2007 r. wzrost cen paliw był znacznie większy niż planowana podwyżka kilometrówki dla najpopularniejszego środka transportu wykorzystywanego przez zatrudnionych, czyli samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 900 cm3.
Michał Półtorak
Michał Półtorak

 

Projekt rozporządzenia przewiduje, że wejdzie ono w życie już pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Będzie to miało przełożenie nie tylko na stawkę kilometrówki, ale również maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie prywatnych samochodów osobowych pracowników do celów służbowych, które są uzależnione od limitu kilometrów – właściwego dla gminy, na terenie której jest zatrudniony pracownik. Wynoszą one 300 kilometrów (dla gmin do 100 tys. mieszkańców), 500 km (gminy od 100 do 500 tys. mieszkańców) i 700 km (gminy powyżej 500 tys. mieszkańców).

W zależności od wielkości gminy – i wyznaczonego dla niej limitu kilometrów – nowe miesięczne kwoty ryczałtów będą się kształtować następująco (w nawiasie podano obecnie obowiązujące kwoty):

 

Limit kilometrów

Pojemność silnika

Do 900 cm3

Powyżej 900 cm3

300 km

267,00 zł (156,42 zł)

311,40 zł (250,74 zł)

500 km

445,00 zł (260,70 zł)

519,00 zł (417,90 zł)

700 km

623,00 (364,98 zł)

726,60 zł (585,06 zł)

Co z samochodami elektrycznymi?

W projekcie rozporządzenia nie poruszono natomiast kwestii samochodów elektrycznych, budzących dotychczas wiele wątpliwości interpretacyjnych. Na przykład w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 17 listopada 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.437.2021.1.MT) organ uznał, że skoro samochody elektryczne nie zostały wymienione w rozporządzeniu wprost, to nie należy do nich stosować wskazanych w nim limitów, a zwrócone pracownikowi koszty stanowią jego przychód ze stosunku pracy, który jest jednak zwolniony z opodatkowania.

Możemy się jednak spodziewać uregulowania powyższej kwestii, ponieważ 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. W opisie wskazano, że jedna z projektowych zmian ma na celu wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym lub hybrydowym, ale także napędzanych wodorem, czy zasilanych innymi alternatywnymi źródłami energii.


Michał Półtorak

Autor: Michał Półtorak

Konsultant w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z PIT oraz ZUS. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanej spółce doradztwa podatkowego, należącej do tzw. wielkiej czwórki.

W Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe zajmuje się głównie podatkiem dochodowym oraz kwestiami z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku